Umowa o pracę w UK - Podstawy prawne

Umowa o pracę w UK – Podstawy prawne

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed wewnętrznymi przepisami państw członkowskich UE. Oznacza to, że w przypadku kolizji przepisów krajowych z przepisami wspólnotowymi pierwszeństwo mają zawsze przepisy wspólnotowe.

Od 1 maja 2004 roku Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Możemy swobodnie podróżować po terytorium wspólnoty, osiedlać się, podejmować pracę, studiować.

Zasady ustalenia właściwego ustawodawstwa określają następujące akty prawne:

Warto podkreślić, że 06.09.2013 ukazał się pierwszy w historii Naszego kraju wyrok Sądu Najwyższego, w którym ZUS przegrał.

Leave A Response

* Denotes Required Field